VŠEOBECNÉ PODMIENKY REZERVÁCIE SLUŽIEB UBYTOVANIA

1. Všeobecné ustanovenia | 2. Opis a kategorizácia služieb | 3. Ceny, rezervácie a platby | 4. Pobytový poplatok | 5. Povinnosti agentúry | 6. Povinnosti cestujúceho | 7. Právo cestujúceho na zmeny a zrušenie rezervácie | 8. Cestovné poistenie | 9. Batožina | 10. Právo agentúry na zmenu a zrušenie rezervácie | 11. Riešenie sťažností | 12. Ochrana osobných údajov | 13. Príslušnosť súdu

1. Všeobecné ustanovenia

Všeobecné podmienky a pokyny o poskytovaní služieb ubytovania sú súčaťou zmluvy, resp. pobytového poukazu (voucheru) za služby, ktorá bola uzatvorená medzi turistickou agentúrou KAŠTELA TRAVEL, Andrea Matas (OIB: 50575499983); Katarina Ninčević (OIB: 74919651935), Kaštel Novi, Grgura Ninskog 35 kód: HR-AB-21-... (v ďalšom texte agentúra) a kupcom, ktorý dohovára rezerváciu služby (v ďalšom texte cestujúci). Všetky informácie uvedené v týchto podmienkach sú právne záväzné rovnako pre agentúru ako aj pre cestujúceho.
Agentúra je povinná zabezpečiť služby v zmysle informácií zverejnených na internetovej stránke agentúry a v jej ďalších propagačných materiáloch, platiacich v deň potvrdenia rezervácie zo strany cestujúceho, ako aj v zmysle informácií o termíne a type rezervovaných služieb uvedených na pobytovom poukaze, okrem situácií spôsobených tzv. vyššou silou ako sú napr. choroba alebo smrť poskytovateľa služieb alebo jeho najbližších príbuzných, mimoriadne okolnosti, ktoré nie je možné predpovedať alebo odstrániť (napríklad zemetrasenia, záplavy, požiare, suchá, vojny, sanitárne poruchy, štrajky, teroristické akcie, obmedzenia vyhlásené zo strany štátu: mobilizácia, zákaz vycestovania z krajiny a pod.).

2. Opis a kategorizácia služieb

Všetky ubytovacie jednotky v ponuke agentúry sú opísané podľa platnej kategorizácie v zmysle zákonných predpisov Chorvátskej republiky (kategória ubytovania je stanovená rozhodnutím príslušného úradu) a na základe výsledkov terénnej previerky ubytovania zamestnancom agentúry v objekte poskytovateľa služieb. Štandard ubytovania, stravy a ostatných služieb je v jednotlivých strediskách a štátoch rozdielny a nie je možné ho vzájomne porovnávať.

3. Ceny, rezervácie a platby

Cena služby ubytovania vyjadruje cenu za základnú službu, ktorá je uvedená v cenníku príslušnej ubytovacej jednotky. V prípade, že sú pri rezervovanom ubytovaní aj povinné príplatky (napríklad: záverečné upratovanie, poistenie, jednorazový prihlasovací poplatok, ekologický poplatok), agentúra je povinná informovať cestujúceho o výške týchto poplatkov ihneď pri odosielaní ponuky. Dodatočné služby, ktoré nie sú zahrnuté v cene základnej služby, je cestujúci povinný uhradiť priamo poskytovateľovi služieb na základe pokynov, ktoré agentúra uviedla v ponuke a na voucheri.

Ceny služieb sú zverejnené v EUR. Agentúra si vyhradzuje právo zmeny zverejnených cien, pričom tým cestujúcim, ktorí rezervované služby už uhradili podľa ceny uvedenej v ponuke a na voucheri, garantuje nezmenené ceny.

Objednávky a žiadosti o rezerváciu ubytovania sa prijímajú elektronickou a telefonickou formou, prípadne osobne v pobočke agentúry, ako aj v pobočkách agentúr zmluvných partnerov. Pri vyplňovaní žiadosti o rezerváciu (formulára) cestujúci potvrdzuje, že je oboznámený s týmito všeobecnými podmienkami rezervácie ubytovacích služieb, a ktoré v plnej miere akceptuje. Agentúra poskytne cestujúcemu zodpovedajúci materiál elektronickom formáte, poskytne mu všetky informácie súvisiace s pobytom a ubytovaním, poučí ho o všeobecných podmienkach rezervácie služieb ubytovania a ponúkne mu cestovné poistenie. Cestujúci je povinný poskytnúť všetky údaje potrebné k realizácii rezervácie ubytovania.
Cestujúci môže platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom kreditnej karty. Cestujúci z Chorvátskej republiky platia na žíro účet agentúry, cestujúci zo zahraničia platia na devízny žíro účet agentúry. Bankové poplatky za vykonanú transakciu hradí cestujúci. Údaje o čísle účtu, na ktorý je potrebné uhradiť cenu služieb, budú uvedené v ponuke agentúry. Cestujúci je povinný vykonať platbu v lehote uvedenej v ponuke agentúry (zvyčajná lehota na uhradenie je 24 hodín, ak nie je uvedené inak. Cestujúci zo zahraničia sú povinní, ihneď po vykonaní platby poslať agentúre (e-mailom alebo faxom) kópiu platobného príkazu alebo potvrdenia o zaplatení ako dôkaz o zadaní bankového príkazu z dôvodu, že banky nie sú schopné zrealizovať transakciu v tak krátkej lehote.

Platby kreditnou kartou sa realizujú prostredníctvom bezpečného SSL servera. Všetky platby kreditnými kartami sa realizujú v chorvátskej mene (Kuna). Agentúra je povinná, zaťažiť kreditnú kartu cestujúceho sumou, ktorá bola prepočítaná konverziou z valuty EUR do chorvátskej valuty podľa stredného devízneho kurz Chorvátskej národnej banky platného v deň zaťaženia karty. Inštitúcia, ktorá vydala príslušnú kreditnú kartu konvertuje sumu z chorvátskej valuty do domácej valuty štátu cestujúceho podľa devízneho kurzu platného v štáte, z ktorého je cestujúci. Následkom konverzie môže vzniknúť rozdiel medzi skutočnou sumou, ktorou bola zaťažená kreditná karta cestujúceho a sumou, ktorú agentúra uviedla v ponuke pre cestujúceho.

4. Pobytový poplatok

Podľa Zákona o pobytovom poplatku Chorvátskej republiky je cestujúci povinný zaplatiť pobytový poplatok spolu so zaplatením služieb ubytovania. Výška pobytového poplatku je predpísaná zákonom o pobytovom poplatku Chorvátskej republiky, a činí od 2,00 do 7,00 kn na dospelú osobu na deň. Mladí vo veku od 12 do 18 rokov majú zľavu 50% z uvedenej sumy a deti mladšie ako 12 rokov pobytový poplatok neplatia.

5. Povinnosti agentúry

Povinnosť agentúry je zabezpečiť realizáciu služieb ako aj starostlivo vyberať poskytovateľov služieb, ďalej starať sa o zabezpečenie práv a záujmov cestujúceho v súlade s dobrými zvykmi v cestovnom ruchu. Agentúra je povinná vykonávať uvedené povinnosti úplne a opísaným spôsobom, okrem prípadov nepredvídateľných okolností. (bod 1.), kedy postupuje podľa pokynov uvedených v bode 10.

6. Povinnosti cestujúceho

Cestujúci je povinný:
vlastniť platné cestovné dokumenty
dodržiavať colné a devízové predpisy Chorvátskej republiky
dodržiavať devízové a colné predpisy, preveriť, či potrebuje na vstup do štátu, kde sa nachádza cieľová destinácia alebo do susedných štátov, víza. V prípade, že nie je možné pokračovať v ceste kvôli porušeniu predpisov zo strany cestujúceho, všetky vzniknuté náklady hradí osoba, ktorá predpisy porušila.
dodržiavať domový poriadok v ubytovacích zariadeniach a spolupracovať s poskytovateľmi služieb s dobrým úmyslom
pri nástupe na ubytovanie odovzdať poskytovateľovi služieb pobytový poukaz (voucher)
ak je na voucheri uvedené, že je cestujúci povinný zaplatiť zostatkovú sumu priamo na mieste prenajímateľom, povinný je túto zaplatiť v deň začiatku pobytu
vopred informovať agentúru o skutočnosti, že plánuje pricestovať s domácim zvieratkom (platí aj v prípadoch, keď je v opise ubytovania uvedené, že sú domáce zvieratká povolené). Cestujúci je povinný nahlásiť druh (rasu) a veľkosť domáceho zvieraťa. Poskytovateľ služieb má právo neakceptovať túto žiadosť, ak cestujúci plánuje pricestovať s viac ako jedným zvieratkom alebo poskytovateľ služieb v rovnakom termíne už prijal rezerváciu iného cestujúceho s domácim zvieratkom vo svojom objekte. Za pobyt s domácim zvieratkom sa platí príplatok, ktorý určuje poskytovateľ služieb. Agentúra je povinná informovať cestujúceho o výške tohto príplatku pri odosielaní ponuky.
vopred informovať agentúru o skutočnosti, že do vybraného ubytovania plánuje priviesť väčší počet cestujúcich než je uvedená maximálna kapacita ubytovania, a to aj v prípade, ak sa jedná o maloleté deti. S prekročením kapacity musí súhlasiť poskytovateľ služieb, rozhodnutie závisí len o jeho dobrej vôli a zároveň nevylučuje možnosť vyžadovania príplatku za pobyt dodatočných osôb.

V prípade nedodržania uvedených povinností, cestujúci sám znáša všetky náklady a zodpovednosť za spôsobené škody. Potvrdením a uhradením rezervácie sa cestujúci zaväzuje, uhradiť na mieste pobytu poskytovateľovi služieb akékoľvek poškodenia, ktoré sám spôsobil.

7. Právo cestujúceho na zmeny a zrušenie rezervácie

Každú žiadosť o zmenu alebo zrušenie rezervácie je cestujúci agentúre oznámiť písomnou formou (e-mailom, poštou alebo faxom). V prípade zmeny alebo zrušenia fixne potvrdenej rezervácie je dátum prijatia písomnej žiadosti rozhodujúci pre výpočet stornovacích poplatkov. V prípade prijatia žiadosti mimo pracovného času agentúry sa pri spracovaní žiadosti zohľadňuje najbližší pracovný deň agentúry. Za zmenu rezervácie služieb ubytovania sa považuje zmena počtu osôb alebo dátumu začiatku a/alebo konca konzumácie služieb najneskôr 30 dní pred nástupom. Uvedené zmeny rezervácie je možné vykonať len so súhlasom poskytovateľa služieb. Prvá zmena rezervácie je zadarmo, za každú ďalšiu agentúra účtuje poplatok 15 EUR. Ak zmenu rezervácie nie je možné vykonať, a cestujúci z toho dôvodu zruší rezerváciu, platia doleuvedené podmienky zrušenia rezervácie.

Zmena ubytovacej jednotky nie je možná a takáto žiadosť o zmenu sa považuje za zrušenie rezervácie služieb ubytovania.

V prípade zrušenia potvrdenej a/alebo zaplatenej rezervácie služieb ubytovania sa na základe dátumu prijatia žiadosti o zrušenie vypočítavajú stornovacie poplatky nasledovne:
za zrušenie do 30 dní pred začiatkom konzumácie služieb agentúra účtuje 10% z celkovej ceny služieb ubytovania,
za zrušenie od 29 do 22 dní pred začiatkom konzumácie služieb agentúra účtuje 30% z celkovej ceny služieb ubytovania,
za zrušenie od 21 do 15 dní pred začiatkom konzumácie služieb agentúra účtuje 40% z celkovej ceny služieb ubytovania,
za zrušenie od 14 do 8 dní pred začiatkom konzumácie služieb agentúra účtuje 80% z celkovej ceny služieb ubytovania,
za zrušenie od 7 do 0 dní pred začiatkom konzumácie služieb, alebo ak sa cestujúci nedostaví do rezervovaného ubytovania, prípadne zruší rezerváciu počas rezervovaného termínu, agentúra účtuje 100% t.j. celkovú cenu služieb ubytovania,.

Za každé zrušenie rezervácie účtuje agentúra manipulačný poplatok 15 EUR.

V prípade, že cestujúci, ktorý vykonal rezerváciu takého ubytovania, pri ktorom bol povinný uhradiť len zálohu 30% z celkovej ceny a zvyšnú sumu mal uhradiť v deň nástupu poskytovateľovi služieb, zruší takúto rezerváciu v lehote od 21 do 0 dní pred začiatkom konzumácie služieb, agentúra mu bude fakturovať rozdiel medzi uhradenou sumou a skutočnou výškou stornovacích poplatkov podľa hore uvedených podmienok zrušenia rezervácie. Cestujúci je povinný faktúru uhradiť v lehote 14 dní od jej prijatia.

V prípade, ak cestujúci z odôvodnených príčin nemôže cestovať tak, ako to plánoval a namiesto seba nájde náhradníkov, agentúra vykoná zmenu rezervácie s predchádzajúcim súhlasom poskytovateľa služieb. V takomto prípade bude agentúra účtovať len skutočné náklady spôsobené zmenou cestujúceho. Náhradník, resp. nový cestujúci preberá všetky povinnosti vyplývajúce z týchto všeobecných podmienok.

Ak sa cestujúci nedostaví do rezervovaného ubytovanie do polnoci v deň začiatku konzumácie služieb bez toho, že o meškaní alebo neskoršom príchode neinformoval ani agentúru ani poskytovateľa služieb, rezervácia sa považuje za zrušenú, pričom platia hore uvedené podmienky zrušenia rezervácie. V prípade, ak skutočné stornovacie poplatky sú vyššie než suma, ktorú uhradil cestujúci, agentúra si vyhradzuje právo, fakturovať cestujúcemu skutočné poplatky. Cestujúci je povinný faktúru uhradiť v lehote 14 dní od jej prijatia.

Agentúra nie je povinná nahradiť cestujúcemu náklady spojené s vybavovaním víz a cestovných dokladov, ktoré boli potrebné ku rezervácii, ktorú cestujúci zrušil.

8. Cestovné poistenie

V cene služieb ubytovania nie je zahrnuté cestovné poistenie, ani poistenie od rizika nešťastia alebo liečebných nákladov, ani poistenie batožiny a ani poistenie v prípade zrušenia rezervácie. Agentúra v ponuke ku rezervovanému ubytovaniu ponúka možnosť uzavrieť cestovné poistenie a odporúča mu, aby uzatvoril poistenie pre prípad zrušenia rezervácie. Ak cestujúci uzavrie poistenie na základe odporúčania agentúry, pri ktorom je agentúra sprostredkovateľom, pri poistení platia obchodné podmienky poisťovacej spoločnosti, ktoré si je cestujúci povinný prečítať.

9. Batožina

Cestujúci je povinný dávať pozor na osobné veci, ktoré doniesol do rezervovaného ubytovania. Cestujúci je sám zodpovedný za krádež, stratu alebo poškodenie vecí nechaných bez dozoru. Agentúra nezodpovedá za poškodenú, zničenú alebo stratenú batožinu, ani za krádež batožiny alebo drahocenností v ubytovacom objekte (odporúča sa prenájom trezoru, ak je to možné alebo zaplatenie odhovárajúceho typu poistenia s pripoistením batožiny). Stratu alebo krádež batožiny je potrebné prihlásiť poskytovateľovi služieb ubytovania a príslušnej policajnej stanici.

10. Právo agentúry na zmenu a zrušenie rezervácie

Agentúra si vyhradzuje právo zmeny rezervácie v prípade, ak sa vyskytnú mimoriadne okolnosti, ktoré nebolo možné predvídať, vyhnúť sa im alebo ich odstrániť (viď bod 1.). Rezervované ubytovanie je možné zameniť len pri predchádzajúcom oznámení cestujúcemu, a to za ubytovanie takej istej alebo vyššej kvality a za cenu ubytovania, ktorú cestujúci potvrdil pri rezervácii. V prípade, ak nie je možné zaplatené ubytovanie zmeniť, agentúra si vyhradzuje právo zrušenia rezervácie po predchádzajúcom dohovore s cestujúcim ešte pred začiatkom konzumácie služieb a garantuje vrátenie celej sumy, ktorú cestujúci uhradil.

Cestujúci v prípade zrušenia rezervácie zo strany agentúry nemá právo žiadať o náhradu ideálnej škody, agentúra je povinná vrátiť cestujúcemu len tú sumu, ktorú cestujúci uhradil na účet agentúry.

Ak nie je možná adekvátna náhrada ubytovanie v deň začiatku konzumácie služieb, agentúra poskytne cestujúcemu všetky informácie o možnom alternatívnom ubytovaní, ktoré nie je v ponuke agentúry a vráti cestujúcemu uhradenú sumu v čo najkratšom čase.

11. Riešenie sťažností

Každý cestujúci má právo sťažovať sa na nerealizované alebo na nekvalitne zrealizované služby. V prípade, ak sú služby z ponuky agentúry nekvalitne poskytnuté, cestujúci je povinný hneď v deň príchodu reklamovať nekvalitnú alebo chýbajúcu službu a oznámiť to agentúre e-mailom na alebo na telefónne číslo +385 (0)91 194 59 69. Cestujúci je povinný spolupracovať s poskytovateľom služieb a agentúrou s dobrým úmyslom, aby sa mohli odstrániť príčiny sťažnosti. Ak cestujúci nie je spokojný so stavom ubytovania, a vo vlastnej iniciatíve nájde iné ubytovanie, čím agentúre neposkytne šancu odstrániť príčinu jeho nespokojnosti alebo mu ponúknuť náhradné ubytovanie, v takomto prípade cestujúci nemá právo žiadať vrátenie zaplatenej sumy, a ani sa žalovať s cieľom náhrady škody bez ohľadu na skutočnosť, či dôvody sťažnosti boli odôvodnené alebo nie. V prípade, ak cestujúci na mieste neakceptuje ponúknuté riešenie sťažnosti, ktoré zodpovedá zaplatenej službe, agentúra nezohľadní jeho ďalšiu reklamáciu.

Ak ani s pomocou agentúry nebolo možné odstrániť príčinu sťažnosti, cestujúci je povinný, najneskôr do 8 dní po skončení termínu rezervácie poslať písomnú sťažnosť spolu so súvisiacimi dokumentmi a fotografiami, ktoré dokazujú príčinu reklamácie agentúre e-mailom na alebo poštou na jej adresu. Agentúra vezme do úvahy iba úplne zdokumentované sťažnosti prijaté do 8 dní od skončenia rezervácie.
Agentúra je povinná doniesť písomné riešenie sťažnosti do 14 dní od jej prijatia. Agentúra môže predĺžiť lehotu riešenia sťažnosti z dôvodu kontroly a preverenia dôvodu sťažnosti u poskytovateľa služieb o dodatočných 14 dní. Agentúra rieši len tie sťažnosti, ktorých príčinu nebolo možné odstrániť priamo na mieste.

Kým trvá reklamačný proces spolu najviac 14 dní alebo 28 dní od prijatia písomnej sťažnosti, cestujúci sa bez odvolania zrieka účasti tretej osoby, arbitráži UHPA alebo inej inštitúcie, ako aj dávania informácií tretím osobám alebo médiám. Rovnako sa v tomto čase cestujúci sa vzdáva práva na súdnu žalobu. Najvyššia suma náhrady škody môže dosiahnuť sumu reklamovanej časti služieb a nemôže zahŕňať už konzumované služby alebo celkovú sumu rezervácie.

Agentúra sa nepovažuje za zodpovednú za eventuálne klimatické podmienky, čistotu a teplotu mora, preplnené pláže a destinácie, ako aj za ostatné podobné situácie a udalosti, ktoré môžu spôsobiť nespokojnosť cestujúcich a netýkajú sa priamo kvality rezervovanej ubytovacej jednotky (napr. zlé počasie, neudržiavané pláže, dopravné zápchy, krádež alebo poškodenie majetku a pod.).

12. Ochrana osobných údajov

Agentúra sa zaväzuje, že osobné údaje cestujúceho nevyvezie z krajiny ani ich neposkytne tretím osobám, okrem účelu realizácie rezervovaných služieb. Osobné údaje cestujúceho sú uložené v databáze údajov agentúry a môžu sa použiť v ďalšej vzájomnej komunikácii. Cestujúci súhlasí s použitím osobných údajov na marketingové účely agentúry.

13. Príslušnosť súdu

Cestujúci a agentúra sa zhodujú v tom, že eventuálne spory pri aplikácii tejto zmluvy budú riešiť vzájomným dohovorom. V opačnom prípade podliehajú rozhodnutiu príslušného súdu v Splite a príslušné je chorvátske právo.

Vyhľadaj ubytovanie

Šifra objektu:
Typ ubytovania:
Príchod:
Odchod:
Počet cestujúcich: >

 
Kaštela Travel cestovná agentúra

Andrea Matas (OIB 50575499983) i Katarina Ninćević (OIB: 74919651935)

Radunićeva 36, Kaštel Novi

MB: 97418676
ID: HR-AB-21-17010302288
Vedúci pobočky: Andrea Matas

Banka: Privredna banka Zagreb d.d.
Račkoga 6, 10000 Zagreb, Croatia

IBAN: HR81 2340 0091 1603 6010 7
SWIFT: PBZGHR2X

GSM: 00385 (0)91 164 5969, 00385 (0)92 198 7198
E-mail:

O meste Kaštela

Pod názvom Kaštela sa skrýva sedem menších spojených obcí ležiacich na pobreží Kaštelanského zálivu. Sú to obce: Kaštel Štafilić, Kaštel Novi, Kaštel Stari, Kaštel Lukšić, Kaštel Kambelovac, Kaštel Gomilica a Kaštel Sućurac..

Čítaj viac »

Pláže

Pláž Divulje sa nachádza neďaleko letiska, v západnej časti Kaštel Štafiliča. Štrková pláž vhodná pre všetkých aj pre najmenších, vstup do mora je pozvolný. Na pláži je sprcha a prezliekacie kabíny a nechýba tu ani bar..

Čítaj viac »

Turistika

Mesto Kaštela vďaka svojej vynikajúcej polohe ponúka dovolenku na mori nielen pre milovníkov dejín a kultúry, ale všetkým, ktorí si chcú vychutnať pohľad na more z výšky, z vrcholca pobrežných vrchov a vyhliadok...

Čítaj viac »

Legenda o víne

Vedeli ste, že Chorvátsko je bohaté na mnohé autochtónne sorty vína? Väčšina tohto bohatstva chorvátskych originálnych sort vína pochádza práve z Dalmácie. Zachovali sa ako zriedkavé trsy stratené vo vinohradoch na pobreží a na ostrovoch...

Čítaj viac »

Gastro sprievodca

Dalmatínska kuchyňa je jednou z podôb mediteránskej kuchyne, je zmesou nielen stravovacích, ale aj životných zvykov obyvateľov Dalmácie hrdých na svoje tradície. Tradičná dalmatínska strava zahrňuje častú konzumáciu obilnín, ovocia, zeleniny...

Čítaj viac »

Kaštelanský Romeo a Júlia

Neverím, že sú na svete ľudia, ktorí sú aspoň trochu vzdelaní a nikdy nepočuli alebo nečítali Shakespareovho Romea a Júliu. Vedeli ste, že sa takmer rovnaký príbeh lásky odohral aj na chorvátskom pobreží, v našej obľúbenej dovolenkovej destinácii Dalmácii...

Čítaj viac »